آخرین مطالب

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

فیلم محصولات شرکت

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
به روش MBR
پایلوت بیوراکتور غشایی MBR
(Membrane Bioreactor)
میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی
بی هوازی ، هوازی

میکرومدل پارشال فلوم
Micro model of Parshall Flume

ماکت هیدرودینامیک چاه آب
Hydrodynamic Maquette of Well

ماکت هیدرودینامیک قنات
Hydrodynamic Maquette of Qanat

پایلوت تصفیه فاضلاب
به روش MBR با غشای هالوفایبر

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
به روش MBR با غشای هالوفایبر

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
با فرآیندهای هوازی و بی‌هوازی

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
به روش MLE

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
به روش MBR با غشای فلت شیت

میکرومدل تصفیه‌خانه فاضلاب
به روش MBR با غشای هالوفایبر

میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب
به روش MBR با غشاء فلت شیت

ماکت هیدرودینامیک
مجتمع آبرسانی روستایی