آخرین مطالب

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

شبکه زهکشی

الف) شبکه‌های زهکشی سطحی آب باران پس از رسیدن به زمین تحت تأثیر عواملی از جمله جنس خاک و ضریب نفوذ پذیری، توپوگرافی و شیب زمین، دمای هوا، شدت و مدت بارش به سمت منطقه پایین حوزه حرکت خواهد کرد. میزان دبی رواناب سطحی یا کمیت آن به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت که جهت […]

ادامه مطلب

شبکه‌های آبیاری

اجرای طرح‌های آبیاری، به دلیل ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی و بهره برداری از آن توسط کشاورزان دارای اهمیت ویژهای بوده و در اولویت‌های برنامه‌ریزی اجرایی هر کشور قرار دارد. سهم عمده مصرف آب در جهان در کشاورزی بوده و کاهش مصرف آب در آن با اجرای روش‌های نوین آبیاری، نقش عمده و بسزایی […]

ادامه مطلب