آخرین مطالب

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

En Fa

کلیات

این شرکت با توجه به شرایط استفاده از متخصصان در رشته های مختلف و رویکرد فعالیت در کلیه بخش های آب اعم از مشاوره، اجرا، تحقیقات و پژوهش و ساخت تجهیزات در قالب یک شرکت جامع آب و محیط زیستی، در حال پیشبرد فعالیت خود را در بخش‌های مختلف می باشد.