آخرین مطالب

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

En Fa

پایلوت‌های نیمه صنعتی

RT1

عموما نتایج مطالعات آزمایشگاهی که با مقیاس کوچک، انجام می‌گیرد قابلیت تعمیم مستقیم به شرایط واقعی را نداشته و در این میان، ساخت پایلوت‌های نیمه صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد. مطالعات آزمایشگاهی به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، با بعضی ساده‌سازی‌هایی همراه بوده و جهت تامین برخی شرایط، از مواد یا الگوهای مصنوعی(سینتتیک) استفاده می‌شود. لذا برای بررسی واقعی‌تر و تدقیق برخی پارامترهایی که در آزمایشگاه به آن رسیده‌اند، مدل یا پایلوت‌های نیمه صنعتی ساخته شده و در محیط واقعی، مورد آزمایش  ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از این مدل، با دقت زیادی، قابلیت بکارگیری در مقیاس صنعتی را دارا می‌باشد.

  • تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۴
  • نمایش: 862 نفر
  • دسته ها:
طرح ساخت