آخرین مطالب

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

EnFa

ویدیو ها

میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب به روش MBR


میکرومدل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی


میکرومدل پارشال فلوم – Micro model of Parshall Flume


پایلوت بیوراکتور غشایی – (Membrane Bioreactor (MBR


ماکت هیدرودینامیک قنات- Hydrodynamic Maquette of Qanat


ماکت هیدرودینامیک چاه آب- Hydrodynamic Maquette of Well