آخرین مطالب

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

پایلوت‌های نیمه صنعتی

عموما نتایج مطالعات آزمایشگاهی که با مقیاس کوچک، انجام می‌گیرد قابلیت تعمیم مستقیم به شرایط واقعی را نداشته و در این میان، ساخت پایلوت‌های نیمه صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد. مطالعات آزمایشگاهی به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، با بعضی ساده‌سازی‌هایی همراه بوده و جهت تامین برخی شرایط، از مواد یا الگوهای مصنوعی(سینتتیک) استفاده می‌شود. لذا برای بررسی واقعی‌تر و تدقیق برخی پارامترهایی که در آزمایشگاه به آن رسیده‌اند، مدل یا پایلوت‌های نیمه صنعتی ساخته شده و در محیط واقعی، مورد آزمایش  ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از این مدل، با دقت زیادی، قابلیت بکارگیری در مقیاس صنعتی را دارا می‌باشد.

پایلوت‌های نیمه صنعتی
  • تاریخ انتشار: 24 نوامبر 2015
  • 2,756 نفر