آخرین مطالب

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

EnFa

دوره آموزشی اصول طراحی شبکه آب با نرم افزار WaterGEMS v8.0

سر فصل مطالب آموزشی

 • آشنایی با روشهای مختلف تخمین مصرف سرانه
 • بررسی شرایط منابع آب در تعیین کمیت مصرف آب و روند تغییرات در آینده
 • آشنایی با استانداردها و نشریات روز ایران در خصوص طراحی شبکه آب
 • آشنایی با نحوه استفاده از آمار مشترکین در برآورد سرانه مصرف
 • آشنایی با ضرائب حداکثر و حداقل جریان و نحوه تعیین آنها
 • آشنایی با نحوه طراحی و لوله گذاری شبکه آب و ضوابط آن
 • تعیین مبانی هیدرولیکی طراحی شبکه های آب
 • طراحی اولیه مدل با ترسیم شبکه در نرم افزار یا ورود لوله از محیط اتوکد یا GIS
 • آشنایی با نحوه تخصیص ارتفاع به گره ها در محیط واترجمز
 • آشنایی با روشهای مختلف تخصیص دبی به گره ها
 • تعیین سناریوهای مختلف جهت بررسی هیدرولیکی جریان
 • بررسی شرایط فشاری و نحوه زون بندی فشار شبکه
 • بررسی نحوه بالانس جریان در شبکه و لوپ بندی شبکه
 • طراحی شبکه با استفاده از نرم افزار و تحلیل آن در سناریوهای مختلف
 • تعیین شرایط آتش نشانی و تحلیل شبکه در سناریوی آتش نشانی
 • نحوه مدلسازی پمپ و ایستگاه پمپاژ در نرم افزار
 • نحوه مدلسازی چاه و مخزن(زمینی و هوایی) در نرم افزار
 • بررسی شرایط دینامیکی مصرف در شبکه با تحلیل الگوی مصرف روزانه
 • بررسی نحوه کنترل گزارشات مشاورین و صحت سنجی داده ها (مختص کارفرمایان)
 • بررسی چگونگی و نحوه کنترل نقشه های اجرایی طرح های مشاورین (مختص کارفرمایان)
 • بررسی نحوه کنترل متره و برآورد و اسناد مناقصه مشاورین (مختص کارفرمایان)

 

حداقل ساعت آموزش:

۳ روز با ۸ ساعت آموزش روزانه جمعا ۲۴ ساعت

 

هزینه دوره:

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال